Tuần 26 (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 đến 24/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) - Khối 4 - Môn Kỹ Thuật - Bài: Các chi tiết và dụng cụ lắp ghép

Tải file đính kèm: cac_chi_tiet_va_dung_cu_lap_ghep_khoi_4_1642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pptx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)