Giỗ tổ Hùng Vương

Giỗ tổ Hùng Vương 14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chiều ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 TRường Tiểu học Trung Lập Hạ tổ chức Giỗ Quốc tổ Hùng Vương.

Công khai kết quả chọn Sách giáo khoa lớp 1 chương trình 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1821/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn ghi họp tổ chuyên môn3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn ghi họp tổ chuyên môn; mẫu kế hoạch tháng, tuần năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Triển khai tập huấn CM hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Triển khai tập huấn CM hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn ghi sổ đăng bộ_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn ghi sổ đăng bộ_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quy định ngày duyệt hồ sơ chuyên môn_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Quy định ngày duyệt hồ sơ chuyên môn_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chất lượng giáo dục4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công khai chất lượng giáo dục theo Thông tư 36

Công khai chất lượng giáo dục4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công khai chất lượng giáo dục theo Thông tư 36

Kết nạp đội viên

Kết nạp đội viên14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Liên đội Trường Tiểu học Trung Lập Hạ tổ chức lễ kết nạp đội cho 14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá nhi đồng lớp 3.

Lễ trao quà cho học sinh nghèo Đợt hoạt động thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh.

Lễ trao quà cho học sinh nghèo Đợt hoạt động thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh.14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lễ trao quà cho học sinh nghèo Đợt hoạt động thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh.

Hội thi kể chuyện

Hội thi kể chuyện " Gương sáng" làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Cô Đinh Thị Thu Thảo đạt giải Ba Hội thi kể chuyện " Gương sáng" làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội thi kể chuyện " Gương sáng" làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Cô Đinh Thi Thu Thảo đạt giải Ba Hội thi kể chuyện " Gương sáng" làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội thu kế hoạch nhỏ năm học 2018-2019

Hội thu kế hoạch nhỏ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1912/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội thu kế hoạch nhỏ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Phổ cập bơi lội cho học sinh

Phổ cập bơi lội cho học sinh12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Phổ cập bơi lội cho học sinh

Phân tuyến tuyển sinh lớp 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Phân tuyến tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá