Báo cáo kết quả bdtx năm học 2015-2016 của trường tiểu học trung lập thượng

Báo cáo kết quả bdtx năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của trường tiểu học trung lập thượng21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thông tư số 26/2015/TT-BGDDT Ban hanh Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lí trường tiểu học

Thông tư số 26/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TT-BGDDT Ban hanh Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lí trường tiểu học17/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Kế hoạch BDTX năm học 2015-2016

Kế hoạch BDTX năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1623/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Báo cáo BDTX 14-15 theo mẫu mới, có cập nhật 4 chuyên đề sau.

Báo cáo BDTX 14-15 theo mẫu mới, có cập nhật 4 chuyên đề sau.18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Báo cáo BDTX 14-15 theo mẫu mới, có cập nhật 4 chuyên đề sau.

Hồ sơ BDTX năm học 14-15 của các tổ khối

Hồ sơ BDTX năm học 14-15 của các tổ khối17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Các biên bản của những lần thảo luận, kiểm tra trong tổ

Phụ lục BDTX năm học 14-15

Phụ lục BDTX năm học 14-1517/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Phụ lục BDTX năm học 14-15

Báo cáo kết quả BDTX năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1517/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Báo cáo kết quả BDTX năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Biên bản họp Ban chỉ đạo đánh giá kết quả BDTX 14-1517/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Biên bản họp đánh giá kết quả BDTX 14-15

Biên bản kiểm tra BDTX nội dung 317/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Biên bản kiểm tra BDTX nội dung 3

Biên bản kiểm tra BDTX nội dung 2

Biên bản kiểm tra BDTX nội dung 22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Biên bản kiểm tra BDTX nội dung 2

Biên bản kiểm tra BDTX nội dung 1

Biên bản kiểm tra BDTX nội dung 12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Biên bản kiểm tra BDTX nội dung 1

Biên bản họp triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 - 2015

Biên bản họp triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Biên bản họp triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Quyết định thành lập BCĐ BDTX năm học 2014-2015

Quyết định thành lập BCĐ BDTX năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Quyết định thành lập BCĐ BDTX năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15