Biên bản họp triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Biên bản họp triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG TH TRUNG LẬP THƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………./THTLT

 

 

 

BIÊN BẢN

Họp triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 

 


I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: lúc ……giờ……phút, ngày 15 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

2. Địa điểm: phòng Hội đồng giáo viên, Trường Tiểu học Trung Lập Thượng.
II. THÀNH PHẦN:

          - Chủ trì: Bà Ngô Thị Mai, Hiệu trưởng

          - Thư kí: Ông Ngô Tấn Khiêm

          - Cùng 25/27 cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Trung Lập Thượng.

III. NỘI DUNG:

Thực hiện kế hoạch số 287/KH-THTLT ngày 13 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lập Thượng.

Trường Tiểu học Trung Lập Thượng tổ chức họp triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, cụ thể như sau:

1. Hiệu trưởng thông qua:

- Mục đích, yêu cầu của việc tự học bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên tiểu học: Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học là căn cứ của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

- Kế hoạch số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá46/KH-GDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15;

- Quyết định số 282/QĐ-THTLT ngày 11 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lập Thượng thành lập Ban chỉ đạo Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, giáo viên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15;

- Kế hoạch 287/KH-THTLT ngày 13 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lập Thượng về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

2. Quy định nội dung và thời gian thực hiện kế hoạch:

Trên cơ sở các tổ đã đăng kí các nội dung bồi dưỡng thường xuyên của từng giáo viên, Hiệu trưởng yêu cầu các tổ trưởng và mỗi cán bộ, giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên với các nội dung và thời gian thực hiện cụ thể như sau:

2.1. Nội dung 1:

2.1.1. Nội dung học:

- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tiết).

- Những điểm mới cơ bản của Hiến pháp năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tiết).

- Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 cấp tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tiết).

2.1.2. Thời gian thực hiện nội dung 1: từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 đến 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

2.1.3. Hình thức học:

          - Học tập trung theo lịch bồi dưỡng chính trị hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường Bồi dưỡng Giáo dục và của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Củ Chi;

          - Tự nghiên cứu qua mạng Internet;

          - Thông qua các buổi báo cáo, các buổi thảo luận cấp trường, cấp tổ chuyên môn.

2.2. Nội dung 2:

2.2.1. Nội dung học:

          Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học như sau:

- Chuyên đề quản lý lớp học tích cực và giáo dục Quyền trẻ em trong trường Tiểu học (6 tiết).

- Nâng cao chất lượng dạy học thông qua việc thực hiện mô hình trường học mới (6 tiết).

- Phương pháp dạy trẻ mắc chứng khó đọc dành cho giáo viên dạy hòa nhập học sinh khuyết tật (6 tiết).

- Dạy học tiếng Anh góp phần thực hiện Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông” (6 tiết).

- Dạy học Tin học ở trường Tiểu học và thiết kế bài giảng trực tuyến E-Learning (6 tiết).

2.2.2. Thời gian thực hiện nội dung 2: từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 đến 31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

2.2.3. Hình thức học:

          - Học tập trung theo lịch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi;

          - Thông qua các buổi báo cáo lại của cán bộ chủ chốt cấp trường;

          - Tự nghiên cứu qua mạng Internet và trao đồi với đồng nghiệp trong tổ chuyên môn.

2.3. Nội dung 3:

2.3.1. Các Module giáo viên tự chọn gồm 12 Module, cụ thể như sau:

TH4: Môi trường dạy học lớp ghép

TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

TH13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

TH14: Thực hành thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực

TH15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

TH16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

TH17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học

TH18: Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học

TH19: Tự làm đồ dùng dạy học ở tiểu học

TH2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

TH24: Đánh giá kết quả học tập học sinh tiểu học

TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

2.3.2. Thời gian thực hiện nội dung 3: từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

2.3.3. Hình thức học:

          - Tự nghiên cứu các Module từ TH4 đến TH26 theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT- BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          - Trao đổi trong tổ chuyên môn, trao đổi với đồng nghiệp có chọn cùng Module;

          - Thắc mắc (nếu có) cần trao đồi với cấp trên.

3. Đánh giá, xếp loại:

Hiệu trưởng thông qua Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học: thực hiện theo Thông tư số 26 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

4. Các bước thực hiện:

          - Từ ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 đến 31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14: giáo viên và các tổ trưởng nộp kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho hiệu trưởng;

          - Từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 đến ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15: giáo viên tham dự các lớp tập huấn và tiến hành tự học;

          - Từ ngày 11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 đến ngày 15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15: cán bộ, giáo viên viết báo cáo kết quả tự bồi dưỡng thường xuyên để trình bày trong tổ và nộp lại cho hiệu trưởng;

          - Từ ngày 16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 đến ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15: các tổ tiến hành họp, đề xuất đánh giá và báo cáo, lập biên bản nộp  hiệu trưởng;

          - Từ ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 đến 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15: các thành viên trong Ban chỉ đạo Bồi dưỡng thường xuyên xem xét hồ sơ và họp thống nhất đề xuất kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên với hiệu trưởng;

          - Từ ngày 11/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 đến ngày 15/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15: hiệu trưởng đánh giá, xếp loại và  công bố công khai kết quả xếp loại bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trong toàn Hội đồng nhà trường;

          - Từ ngày 16/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 đến ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14: nộp hồ sơ về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi.

 

          Biên bản kết thúc lúc ….giờ…….phút, cùng ngày.

 

                   THƯ KÍ                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

             Ngô Tấn Khiêm                                                  Ngô Thị Mai

Tác giả: quangtlt