Hồ sơ công nhận hết thời gian tập sự

THÔNG BÁO

                                    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN,TH,THCS

                                  ( các đơn vị có giáo viên được tuyển dụng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12

                                       và hết thời gian tập sự tháng 9,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13)

 

            Các trường thực hiện hồ sơ xét hết thời gian thử việc cho viên chức ( giáo viên) căn cứ vào công văn 513/GDĐT-TC ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn xét công nhận hết thời gian thử việc và bổ nhiệm ngạch viên chức, nội dung văn bản này Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi đã sao y bản chính số 874/SY/GDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá gửi các trường và đơn vị trực thuộc .

          ( các biểu mẫu hướng dẫn theo công văn 513 của Sở GDĐT, nằm ở các trang tiếp theo của văn bản này )

-Thời gian tập sự của viên chức loại B là tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng tính từ ngày ghi trong quyết định tuyển dụng viên chức của UBND huyện

-Thời gian tập sự của viên chức loại A là 12 tháng tính từ ngày ghi trong quyết định tuyển dụng viên chức của UBND huyện

-Nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm ngạch về bộ phận tổ chức (đ/c Quốc Quí) sau thời gian hết thử việc tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tuần .

            Lưu ý : hồ sơ xếp theo thứ tự và nộp  tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 bộ cho mỗi cá nhân.

 

                                                   

                                                                                                BỘ PHẬN TỔ CHỨC                                                                                                               

    

Phía dưới là thành phần hồ sơ và các biểu mẫu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phần hồ sơ gồm tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 bộ cho mỗi cá nhân như sau :

 

* Người thử việc thực hiện:

1/ Báo cáo kết quả thử việc (bản tự nhận xét kết quả thử việc) ( mẫu 2);

2/ Đơn xin công nhận nhận hết thời gian thử việc ( mẫu 1);

3/ Bản sao bằng TNSP có chứng thực sao y ( nếu tốt nghiệp các trường khác phải có bản sao chứng chỉ lý luận dạy học );

4/ Bản sao quyết định tuyển dụng có chứng thực sao y;

5/ Bản sao hộ khẩu thường trú hoặc KT 3 có chứng thực;

* Đơn vị thực hiện :

6/ Bản báo cáo nhận xét, đánh giá kết quả hướng dẫn thử việc (do người hướng dẫn thực hiện ) (mẫu 3);

7/ Quyết định phân công người hướng dẫn thử việc ( theo mẫu 5);

8/ Công văn đề nghị công nhận hết thời gian thử việc, đề nghị bổ nhiệm ngạch viên chức;( mẫu 4);

9/ Biên bản họp hội đồng xét đề nghị công nhận hết thời gian thử việc của đơn vị ;

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/ Nộp tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 phiếu dự giờ đánh giá viên chức ( tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 của học ký I, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 của học kỳ II) cả tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 phiếu đều nhận xét “ đạt yêu cầu “, người thử việc phải được giải thích và ký tên vào phiếu dự giờ; ( bản photo có xác nhận của Hiệu trưởng)

11/ Danh sách trích ngang những người đề nghị hết thời gian thử việc ;

12/ Hợp đồng làm việc lần đầu ( theo mẫu );

( tất cả hồ sơ xếp theo thứ tự như trên cho mỗi bộ )

Sau khi có Quyết định bổ nhiệm ngạch viên chức, thủ trưởng đơn vị ký hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định .                                                                                 

BỘ PHẬN TỔ CHỨC

Lưu ý : người nhận mail, in ra gửi thủ trướng 1 bản , kế toán 1 bản, giáo viên tập sự 1 bản để thực hiện.

 

BIỂU MẪU NẰM Ở TRANG DƯỚI ĐÂY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 


ĐƠN XIN CÔNG NHẬN HẾT THỜI GIAN THỬ VIỆC

 

Kính gửi : Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lập Thượng

 

Tôi tên là :…………………………………………….Nam, Nữ:…………………….

Ngày, tháng, năm sinh :………………………….Nơi sinh :…………………………

Quê quán:……………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác : Trường......…………………………………………………………

Là giáo viên ( mầm non, tiểu học, THCS):…………………...Môn:…………………

Ngày, tháng, năm chính thức nhận nhiệm vụ:...………………………………………

Mức lương được xếp : 85%

Mã số ngạch :………..Hệ số :…….Bậc ;….

 

Nay tôi tự nguyện làm đơn này xin xét công nhận hết thời gian thử việc. Nếu được chấp thuận, tôi hứa hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện đầy đủ mọi chủ trương, quy định của Đảng, của Nhà nước và của Ngành./.

 

 

                                                                        ………, ngày……..tháng…….năm……..

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG                                 Người làm đơn

         ( ghi ý kiến vào và ký, đóng dấu

                     ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            HUYỆN CỦ CHI                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TH TRUNG LẬP THƯỢNG 

BẢN TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỬ VIỆC

                                        (Bản báo cáo kết quả thử việc của người thử việc)

                                               

                     Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lập Thượng

 

 

Tôi tên là :……………………………………………………..Nam, Nữ :…………………..

Ngày, tháng,năm sinh:…………………………..nơi sinh :…………………………………

Là giáo viên ( Mầm non, tiểu học, THCS):……………………….Môn:……………………

Tôi thực hiện chế độ thử việc tại trường :..………………………………………………….

Từ ngày……….tháng……năm……..đến ngày………tháng………năm……(…….tháng)

            Nay tôi tự nhận xét về kết quả thử việc trong thời gian qua như sau :

1. Về phẩm chất đạo đức (ưu điểm, hạn chế):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc, học tập trong thời gian thử việc (ưu điểm, hạn chế) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

3. Về ý thức tổ chức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của đơn vị (ưu điểm, hạn chế) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước (ưu điểm, hạn chế) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                                        Trung Lập Thượng,  ngày…..tháng…..năm……

Ý KIẾN NGƯỜI HD THỬ VIỆC                          Người tự nhận xét

……………………………………………..

…………………………………………….

……………………………………………

…………………………………………….

……………………………………………..

…………………………………………….

         ( ký và ghi rõ họ tên)

 

                HIỆU TRƯỞNG

(có ý kiến, ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

……………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 3

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            HUYỆN CỦ CHI                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TH TRUNG LẬP THƯỢNG 

 


BẢN BÁO CÁO NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ HƯỚNG DẪN THỬ VIỆC

                                    (Bản nhận xét đánh giá kết quả đối với người thử việc)

                                              Người hướng dẫn thử việc báo cáo

 

                        Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lập Thượng

 

 

Tôi tên là :……………………………………………………..Nam, Nữ :…………………..

Năm vào ngành:…………………………..Môn giảng dạy :...………………………………

Trình độ chuyên môn ( Đại học, Cao đẳng, Trung học):..…………….:……………………

Viên chức loại:……………………Mã số ngạch:..………………………………………….

Thực hiện Quyết định số:………..ngày…….tháng……..năm………của Trường Tiểu học Trung Lập Thượng về cử người hướng dẫn thử việc đối với ông (bà) ………………………………….. …………… Sau thời gian hướng dẫn thử việc

 Từ ngày……….tháng……năm……..đến ngày………tháng………năm……(…….tháng)

 

            Tôi xin báo cáo nhận xét, đánh giá kết quả hướng dẫn thử việc như sau :

1. Về phẩm chất đạo đức (ưu điểm, hạn chế):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc, học tập trong thời gian thử việc (ưu điểm, hạn chế):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Về ý thức tổ chức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của đơn vị (ưu điểm, hạn chế):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước (ưu điểm, hạn chế):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                                        Trung Lập Thượng, ngày…..tháng…..năm……

    Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG                                             NGƯỜI BÁO CÁO

(có ý kiến, ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

……………………………………………..

…………………………………………….

……………………………………………

…………………………………………….

……………………………………………..

…………………………………………….

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                       

Mẫu 4

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            HUYỆN CỦ CHI                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TH TRUNG LẬP THƯỢNG 

Số:     /THTLT                                                   Trung Lập Thượng, ngày        tháng        năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1..

  Về bổ nhiệm ngạch viên chức.

 

                                                Kính gửi:

 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
 • Thường trực UBND huyện Củ Chi;

-     Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Củ Chi.

            Căn cứ Nghị định số 29/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Thủ tướng Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.;

            Trường Tiểu học Trung Lập Thượng đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thường trực UBND huyện Củ Chi, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xem xét ban hành quyết định bổ nhiệm ngạch đối với giáo viên mới tuyển dụng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1.., gồm …………….. Ông ( Bà ) có tên như sau:

 1. Ông Nguyễn Văn A;
 • Lương hiện hưởng: mã số ngạch:……….; bậc:…..; hệ số: ……(85%)

  Từ ngày…..tháng….…đến ngày……tháng……năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1..

 • Đề nghị bổ nhiệm ngạch: ……………………………………………..….;

  Loại viên chức:  …………………..; Mã số ngạch: ………………..…..;

  Xếp lương bậc …………………...; Hệ số lương: ……………..……..;

  Mốc hưởng lương và mốc nâng bậc lương kể từ ngày ……..  tháng …….. năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1….

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thường trực UBND huyện Củ Chi, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết./.

 

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (Phòng TCCB);

- Phòng GD&ĐT huyện Củ Chi;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

Mẫu 5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            HUYỆN CỦ CHI                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TH TRUNG LẬP THƯỢNG 

Số:     /QĐ-THTLT                               Trung Lập Thượng, ngày        tháng        năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1..

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG LẬP THƯỢNG

Về việc phân công viên chức hướng dẫn người thử việc

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG LẬP THƯỢNG

 

Căn cứ Quyết định thành lập Trường Tiểu học Trung Lập Thượng;

Căn cứ ( phần căn cứ này các đơn vị căn cứ theo điều lệ trường mới của từng bậc học mà đánh vô );

Căn cứ Nghị định số 29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Thủ tướng Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định Bổ nhiệm Hiệu trưởng…….

Căn cứ Quyết định tuyển dụng số…./QĐ-UBND ngày    /    2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1.. của UBND huyện Củ Chi v/v tuyển dụng viên chức; ( hoặc giấy báo phân công của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay phân công Ông, Bà:………………………………………………

            Chức vụ:………....chịu trách nhiệm hướng dẫn thử việc cho viên chức………………….

 

Điều 2. Thời gian hướng dẫn thử việc là…..tháng kể từ ngày……….đến ngày……….. và người hướng dẫn thử việc được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định .

 

Điều 3. Các bộ phận phụ trách hành chính, chuyên môn và các Ông, Bà có tên ghi nơi điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu.

 

 

 

 

 

 

 

Mu s 2

MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

(ban hành kèm theo Thông tư số 15/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ Nội vụ)

Bộ, ngành, địa phương: ……
Đơn vị: ………………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/HĐLV

……………, ngày ….. tháng ….. năm …..

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

- Căn cứ Nghị định số 29/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản viên chức;

- Căn cứ Quyết định s….. của …….. về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng .................

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: ……………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………

Đại diện cho đơn vị (1) ……………………………………………………………..

Địa chỉ ………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………..

Và một bên là Ông/ Bà: ……………………………………………………………..

Sinh ngày …….. tháng …….. năm …….. tại ………………………………………

Trình độ đào tạo: ……………………………………………………………………

Chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………………………..

Năm tốt nghiệp: …………………………………………………………………….

Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng  …………………………………………..

Địa chỉ thường trú tại: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Số chứng minh thư nhân dân ……………………………………………………….

Cấp ngày ….. tháng ….. năm ….. tại ………………………………………………

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

- Thời hạn của Hợp đồng từ ngày …….. tháng …….. năm ……… đến ngày ......... tháng ……….. năm ………………

- Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có) từ ngày ….. tháng ……… năm ……. đến ngày …….. tháng ….. năm ……………………

- Địa điểm làm việc (2):..............................................................................................

- Chức danh chuyên môn: .........................................................................................

- Chức vụ (nếu có): ....................................................................................................

- Nhiệm vụ (3) ............................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Điều 2. Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (4):   .............................................................................................

- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: …………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người được tuyển dụng

1. Quyền:

- Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

- Phương tiện đi lại làm việc (5): ……………………………………………………

- Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): …………………, Bậc: ………..

Hệ số lương …………………………………………………………………………

- Phụ cấp (nếu có) gồm (6): …………………………………………………………

được trả …………….. lần vào các ngày ………………………….. hàng tháng.

- Thời gian xét nâng bậc lương:  ……………………………………………………

- Khoản trả ngoài lương ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: ………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Sngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Chế độ bảo hiểm (7): ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các phúc lợi: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (8): ……………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác (9) ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Viên chức.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Quyền:

- Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của người được tuyển dụng.

- Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.

2. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Hợp đồng làm việc này có hiệu lực từ ngày ………. tháng …….. năm …………..

- Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên không ghi trong Hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Hợp đồng này làm thành tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản. Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng làm việc thì nội dung của phụ lục Hợp đồng làm việc cũng có giá trị như các nội dung của bản Hợp đồng làm việc này.

Hợp đồng này làm tại …………… ngày ………. tháng ……… năm ………..

 

Ngưi được tuyển dng
(Ký tên)
Ghi rõ họ và tên

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký tên, đóng du)
Ghi rõ họ và tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN GHI MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

2. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc Trung ương.

3. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng và bản mô tả công việc tương ứng.

4. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.

5. Ghi phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.

6. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm ...

7. Ghi cụ thể quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng.

8. Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

9. Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không trái với quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mu số 3

MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
(dành cho đối tượng dưới 18 tuổi)

(ban hành kèm theo Thông tư số 15/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ Nội vụ)

Bộ, ngành, địa phương: ……
Đơn vị: ………………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /HĐLV

……….., ngày ….. tháng ….. năm ………..

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
(dành cho đổi tượng
dưới 18 tui)

- Căn cứ Nghị định số 29/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Căn cứ Quyết định số: …….. của ……. về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng ……

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: ……………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………

Đại diện cho đơn vị (1).   ……………………………………………………………

Địa chỉ ………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………….

Và mt bên là Ông/ Bà:  ……………………………………………………………

Sinh ngày …….. tháng …… năm …………. ti …………………………………..

Trình đ đào to: ……………………………………………………………………

Chuyên ngành đào to:   ……………………………………………………………

Năm tốt nghiệp: ……………………………………………………………………

Đa chỉ thường trú ti: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Schứng minh thư nhân dân ………………………………………………………

Cấp ngày ……. tháng …….. năm …….. tại ………………………………………

Và người đại diện là (2) Ông/ Bà: …………………………………………………

Sinh ngày …….. tháng …… năm …………. ti ………………………………….

Đa chỉ thường trú ti: ………………………………………………………………

Schứng minh thư nhân dân ………………………………………………………

Cấp ngày ……. tháng …….. năm …….. tại ………………………………………

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Thi hạn và nhiệm vụ hợp đng

- Thời hạn của Hợp đồng từ ngày ......... tháng …….. năm …….. đến ngày ……… tháng ….. năm …………….

- Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có) từ ngày …….. tháng ………. năm ………. đến ngày........ tháng …………. năm ………….

- Địa điểm làm việc (3):   ……………………………………………………………

- Chức danh chuyên môn: …………………………………………………………..

- Chức vụ (nếu có): …………………………………………………………………

- Nhiệm vụ (4) ………………………………………………………………………

................................................................................................................................... .

................................................................................................................................... .

Điều 2. Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (5):   ……………………………………………………………

- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: …………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người được tuyển dụng

1. Quyền:

- Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

- Phương tiện đi lại làm việc (6):  …………………………………………………..

- Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): ………………………………….

Bậc:  …………………….. Hệ số lương ....................................................................

- Phụ cấp (nếu có) gồm (7): …………………………………………………………

được trả …………… lần vào các ngày ………………………… hàng tháng.

- Thời gian xét nâng bậc lương: …………………………………………………….

- Khoản trả ngoài lương. ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gm: …………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

- Chế độ bảo hiểm (8): ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các phúc lợi: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (9): ………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Viên chức.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Quyền:

- Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của người được tuyển dụng.

- Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.

2. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Hợp đồng làm việc này có hiệu lực từ ngày ……… tháng ……… năm ………….

- Những vấn đề về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên không ghi trong Hợp đng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Hợp đồng này làm thành tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản. Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng làm việc thì nội dung của phụ lục Hợp đồng làm việc cũng có giá trị như các nội dung của bản Hợp đồng làm việc này.

Hợp đồng này làm tại …………………….. ngày ……….. tháng ……… năm ……

Người đại diện theo pháp luật của người được tuyển dụng
(Ký tên)
Ghi rõ họ và tên

Người được tuyển dụng
(Ký tên)
Ghi rõ họ và tên

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ họ và tên

 

HƯỚNG DẪN GHI MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
(Dành cho đối tượng dưới 18 tuổi)

1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

2. Ghi rõ tên người đại điện theo pháp luật của người được tuyển dụng.

3. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tnh hoặc Trung ương.

4. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng và bản mô tả công việc tương ứng.

5. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.

6. Ghi phương tiện đi làm việc: do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.

7. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm...

8. Ghi cụ thể quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng.

9. Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Những thỏa thuận khác thường là nhng thỏa thuận gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không ti với quy định của pháp luật.

Tác giả: Trường Tiểu học Trung Lập Thượng
Tải file đính kèm: CAC MAU HO SO TAP SU - THTLT.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)