Sổ tay công tác pháp chế năm 2018

Sổ tay công tác pháp chế năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 13/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1923/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” 6 tháng đầu năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1923/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1921/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế hoạch pháp chế năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1921/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Sổ tay công tác pháp chế 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá178/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kế hoạch "Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá179/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Đề thi "Ngày pháp luật" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá179/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Biên bản "Ngày pháp luật" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá179/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Báo cáo "Ngày pháp luật" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá179/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Sổ tay phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016

Sổ tay phổ biến giáo dục pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1622/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Kế hoạch Triển khai Nghị định số 46/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/NĐ-CP ngày 26/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Chính phủ qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kế hoạch Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1615/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hồ sơ tổ chức ngày pháp luật nước chxhcnvn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1615/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16