Kết quả chung cuộc hội thi

Kết quả chung cuộc hội thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá177/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hồ sơ hội thi

Hồ sơ hội thi "giáo viên chủ nhiệm giỏi" cấp trường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá169/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hồ sơ tổ chức Hội thi

Hồ sơ tổ chức Hội thi "Giáo viên chủ nhiệm giỏi" cấp Trường, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1529/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Hồ sơ tổ chức Hội thi "Giáo viên chủ nhiệm giỏi" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, Trường Tiểu học Trung Lập Thượng.

Hồ sơ GVDG - GVCNG cấp Trường năm học 14-15

Hồ sơ GVDG - GVCNG cấp Trường năm học 14-1521/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Hồ sơ GVDG - GVCNG cấp Trường năm học 14-15