QĐ ban hành nội quy cơ quan và mẫu nội quy cơ quan

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN (HUYỆN)…………
TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-Viết tắt tên đơn vị

Quận (Huyện)….., ngày ….. tháng ….. năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá…

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Nội quy cơ quan của Trường…… 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG………

 

Căn cứ Quyết định số …./ QĐ-UBND ngày …… tháng …… năm ….. của Ủy ban nhân dân quận (huyện) về thành lập Trường ………………….;

Căn cứ Thông tư số 41/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT-BGDĐT ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT-BGDĐT ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ văn bản số 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/GDĐT-PC ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế làm việc, Nội quy cơ quan, Nội quy đối với học sinh - sinh viên của cơ sở giáo dục;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường…………… ban hành kèm theo Quyết định số……. ngày …….. tháng …….. năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.. của Hiệu trưởng ………………………………….;

Xét đề nghị của ………………………………………………………………,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy cơ quan của Trường…….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số ………./QĐ-……ngày …….. tháng …. năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1……… của Hiệu trưởng về việc ban hành Nội quy cơ quan của Trường ……………

Điều 3. Ban Giám hiệu, Tổ Văn phòng, các Tổ chuyên môn và cá nhân có liên quan của Trường …………………………………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN (HUYỆN)…………
TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-Viết tắt tên đơn vị

Quận (Huyện)….., ngày ….. tháng ….. năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá…

 

 

NỘI QUY CƠ QUAN

Của Trường ……

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-(Viết tắt tên của ĐV) ngày …. tháng…. năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Hiệu trưởng………….)

 

 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN (HUYỆN)…………
TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-Viết tắt tên đơn vị

Quận (Huyện)….., ngày ….. tháng ….. năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá…

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Nội quy học sinh Trường …… 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …. ….(Viết in đậm)

 

Căn cứ Quyết định số …./ QĐ-UBND ngày …… tháng …… năm ….. của Ủy ban nhân dân quận (huyện) về thành lập Trường ………………….;

Căn cứ Quyết định số 14/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Thông tư số 44/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT-BGDĐT ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGDĐT ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT-BGDĐT ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ văn bản số 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/GDĐT-PC ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế làm việc, Nội quy cơ quan, Nội quy đối với học sinh - sinh viên của cơ sở giáo dục;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường…………… ban hành kèm theo Quyết định số……. ngày …….. tháng …….. năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Hiệu trưởng ………………………………….;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy học sinh của Trường ….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số ………./QĐ-……ngày …….. tháng …. năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1……… của Hiệu trưởng về việc ban hành Nội quy học sinh của Trường ……………

 

Điều 3. Ban Giám hiệu, Tổ Văn phòng, các Tổ chuyên môn và cá nhân có liên quan của Trường …………………………………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN (HUYỆN)…………
TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-Viết tắt tên đơn vị

Quận (Huyện)….., ngày ….. tháng ….. năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá…

 

 

 

 

NỘI QUY HỌC SINH

Của Trường……

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-(Viết tắt tên của ĐV) ngày …. tháng…. năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Hiệu trưởng………….)

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………………………………………………

Điều 9. Trách nhiệm thực hiện

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

 

Tác giả: Trường Tiểu học Trung Lập Thượng
Tải file đính kèm: TiH_Noi quy_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)