Mẫu QĐ bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN (HUYỆN)…………
TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-Viết tắt tên đơn vị

Quận (Huyện)….., ngày ….. tháng ….. năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó tổ chuyên môn 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …… 

Căn cứ Quyết định số…… ngày……tháng…..năm…. của …… về việc thành lập Trường………………………………………………………………….;

Căn cứ Thông tư số 41/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT-BGDĐT ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT-BGDĐT ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/TT-BNV ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của ......................... …………………………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm các Ông (Bà) có tên sau đây giữ chức vụ Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyên môn gồm:

1. Ông Nguyễn Văn A,                   Tổ trưởng chuyên môn Tổ…..

2. Bà Nguyễn Văn B,                     Tổ phó chuyên môn Tổ…..

Điều 2. Lương và phụ cấp chức vụ của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyên môn được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Ban Giám hiệu, Tổ Văn phòng và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ……..;
- Lưu: VT, ….

HIỆU TRƯỞNG

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

Tác giả: Trường Tiểu học Trung Lập Thượng
Tải file đính kèm: TiH_QĐ bo nhiem to truong CM_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)