Tiểu học Trung Lập Thượng | Phòng GD&ĐT Huyện Củ Chi tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch ôn tập xây dựng ma trận đề kiểm tra cuối HKI năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Khối 5 (5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch ôn tập xây dựng ma trận đề kiểm tra cuối HKI năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Khối 4 (5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch ôn tập xây dựng ma trận đề kiểm tra cuối HKI năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Khối 3 (5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch ôn tập xây dựng ma trận đề kiểm tra cuối HKI năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Khối 2 (5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch ôn tập xây dựng ma trận đề kiểm tra cuối HKI năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Khối 1 (5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch ôn tập, xây dựng ma trận đề kiểm tra khối 4; 5 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Phiếu tự thuật xét tuyển viên chức (7/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Văn bản Số 689tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/BGDĐT-KHTC ngày 18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn quản lý, sử dụng... (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Dự thảo Điều lệ trường tiểu học mới năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Thông tư 22/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh... (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Các mẫu nâng lương, chuyển loại viên chức, nghỉ việc, ... (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Mẫu QĐ bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn (18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

QĐ ban hành nội quy cơ quan và mẫu nội quy cơ quan (18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

QĐ người giữ dấu cơ quan (18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Phiếu đăng kí dự tuyển viên chức (7/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông tư Số 55/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Thông tư số 41/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT-BGDĐT ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban... (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Các mẫu sơ yếu lí lịch cá nhân, Mẫu 2A, Mẫu 2C (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Hồ sơ công nhận hết thời gian tập sự (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Mẫu QĐ ban hành nội quy học sinh và mẫu nội quy học sinh (18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

QĐ thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng (18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Mẫu QĐ phân công cán bộ pháp chế (18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Xem thêm

Về thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng... (9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về gia hạn thời gian nộp hồ sơ sáng kiến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(NHẮC LẠI): Về công nhận trường học An toàn phòng chống tai nạn thương tích. (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

THÔNG BÁO Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức; - Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; -... (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Xem thêm

Về thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng... (9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và Người lao động" (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc đăng ký lịch tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 1,354
Hôm qua : 2,32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 1,354
Tuần trước : 14,633
Tháng này : 334,228
Tháng trước : 321,369
Tất cả : 3,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá63,273