Học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm tại KizCiti .