Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 52 và triển khai Quyết định thành lập 34 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. 11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 51 và triển khai Quyết định thành lập 14 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. 11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và triển khai Quyết định thành lập 27 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. 7/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 49 và triển khai Quyết định thành lập 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. 6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 48 và triển khai Quyết định thành lập 16 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non 2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 47 và triển khai Quyết định thành lập 16 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. 27/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 46 và triển khai Quyết định thành lập 17 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 45 và triển khai Quyết định thành lập 18 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. 14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Hội nghị tổng kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục, phân luồng sau tốt nghiệp trung học cơ sở, công tác thi THPT quốc gia năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. 14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 44 và triển khai Quyết định thành lập 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 43 và triển khai Quyết định thành lập 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. 2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo tích hợp hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục với hoạt động công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 7/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 42 và triển khai Quyết định thành lập 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. 7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và triển khai Quyết định thành lập 17 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. 17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 39 và triển khai Quyết định thành lập 24 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 38 và triển khai Quyết định thành lập 15 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 37 và triển khai Quyết định thành lập 18 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. 12/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 36 và triển khai Quyết định thành lập 16 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. 12/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 35 và triển khai Quyết định thành lập tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. 1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 34 và triển khai Quyết định thành lập 11 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. 1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 33 và triển khai Quyết định thành lập tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. 18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 32 và triển khai Quyết định thành lập 11 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. 12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn chuyên sâu công tác kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên cho 63 tỉnh thành. 12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 31 và triển khai Quyết định thành lập tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. 12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và triển khai Quyết định thành lập 13 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. 6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 29 và triển khai Quyết định thành lập 36 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. 18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 28 và triển khai Quyết định thành lập 32 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non. 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 27 và triển khai Quyết định thành lập 46 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 26 và triển khai Quyết định thành lập 25 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. 11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Đang online: 681
Hôm nay : 253,197
Hôm qua : 326,27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 1,773,16tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,962,561
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,894,548
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM