Điểm thi nghề trường THCS Hậu Giang.Khóa ngày: 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1723/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Điểm thi nghề trường THCS Phú Thọ.Khóa ngày: 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1723/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Điểm thi nghề trường THCS Chu Văn An.Khóa ngày: 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1723/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Điểm thi nghề trường Việt Mỹ.Khóa ngày: 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1723/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Điểm thi nghề trường THCS Nguyễn Huệ.Khóa ngày: 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1723/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Điểm thi nghề trường THCS Nguyễn Minh Hoàng.Khóa ngày: 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1723/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Điểm thi nghề trường THCS Lê Anh Xuân.Khóa ngày: 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1723/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Điểm thi nghề trường THCS Nguyễn Văn Phú.Khóa ngày: 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1723/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Điểm thi nghề trường THCS Lê Quý Đôn.Khóa ngày: 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1723/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Điểm thi nghề trường THCS Lữ Gia.Khóa ngày: 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1723/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17