Chọn phòng ban 
Ban Giám đốc
Ngày sinh tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/1957
Dân tộc Kinh
Quê quán TP. Hồ Chí Minh
Trình độ Đại học
Điện thoại cơ quan tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 38837223
Email liên lạc ttktthhnq12@gmail.com
Phó Giám Đốc Phạm Thị Hoàn
Ngày sinh 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/1978
Dân tộc Kinh
Quê quán TP. Hồ Chí Minh
Trình độ Đại học
Điện thoại cơ quan tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 38837223
Email liên lạc ttktthhnq12@gmail.com