Cập nhật: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 25/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Lượt đọc: 121

Tập huấn giáo viên tin học THPT về chương trình MOS

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số  2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/GDĐT-TrH

Tập huấn giáo viên tin học THPT

về chương trình MOS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6  năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

                                                                        Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT

Để chuẩn bị kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 về việc đổi mới nội dung dạy học môn Tin học THPT theo hướng hiện đại, thiết thực và tiếp cận với chương trình quốc tế, đưa chuẩn đánh giá quốc tế ETS về Tin học vào chương trình THPT, thực hiện Công văn số 2169/GDĐT-VP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Giám đốc Sở GDĐT, Phòng Giáo dục Trung học phối hợp với Công ty IIG Việt Nam tiến hành tổ chức tập huấn cho giáo viên Tin học THPT về Chương trình Tin học theo định hướng MOS (Microsoft Office Specialist), nhằm chuẩn bị đưa việc thí điểm giảng dạy chương trình này vào các trường THPT tại thành phố. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Mục đích

Trang bị cho giáo viên Tin học THPT về nội dung chương trình MOS, quy trình giảng dạy và mức độ bài thi MOS.

2. Đối tượng tham gia tập huấn

Giáo viên Tin học thuộc các trường trong cụm, mỗi cụm chuyên môn chọn tối đa 3 trường tham gia và cử tổng cộng không quá 8 giáo viên Tin học tham gia.

3. Nội dung tập huấn

Theo Phụ lục về Khung nội dung chương trình (đính kèm theo công văn này).

4. Thời lượng khóa tập huấn

Gồm 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá giờ (không kể thời gian thi lấy chứng chỉ), thực hiện trong 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tuần, mỗi tuần một buổi (4 giờ).

5. Thời gian và địa điểm lớp tập huấn

Sẽ thông báo cụ thể đến các giáo viên tham gia tập huấn.

Các giáo viên tham gia đợt tập huấn không phải đóng chi phí học và thi.

Nhận được công văn này, đề nghị các cụm trưởng THPT phối hợp với các trường trong cụm để lập danh sách giáo viên tham dự theo mẫu đính kèm, gửi về Phòng GDTrH theo địa chỉ email tavietquy@www.mencosmeticskr.com trước ngày .../.../2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần thông tin kịp thời về Sở GDĐT (Phòng GDTrH - Ô. Tạ Viết Quý, ĐT: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.221.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá71) để được hướng dẫn./.

                                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :                                            

- Như trên;

- Giám Đốc (để báo cáo);                                                                                         

- Lưu VP, GDTrH.

                                          

                               

                                                                                                            Nguyễn Văn Hiếu


 

 

 

Phụ lục:

KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG

Khóa tập huấn giáo viên MOS 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Với 3 môn Core: Word 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Excel 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và PowerPoint 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

1.      Thông tin chung về khóa tập huấn

Thời lượng khóa tập huấn: 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá giờ.

-          Khóa tập huấn: 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá giờ.

-          Thi thật: 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút/ 1 bài thi (Mỗi giáo viên sẽ thi 3 bài. Khi vượt qua các bài thi này, giáo viên sẽ có chứng chỉ MOS do Microsoft cấp).

2.      Nội dung chi tiết khóa tập huấn

Nội dung giảng dạy sẽ bao gồm kiến thức, kỹ năng thi cũng như kỹ năng giảng dạy bộ môn MOS ở các nội dung sau đây:

 

NỘI DUNG

Giới thiệu tổng quát bài thi MOS: Word/Excel/PowerPoint

Giới thiệu tổng quát bài thi MOS Expert: Word/Excel

Giới thiệu tổng quát giáo trình MOS của IIG

Giới thiệu tổng quát phương pháp dạy MOS 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thảo luận những đặc điểm mới của Word 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Giới thiệu chi tiết nội dung bài thi Word và Word Expert

Dựa trên Objectives mà Microsoft đưa ra với bài thi Word, đề cập đến chi tiết các nội dung cần chú ý

Thảo luận những đặc điểm thú vị của Word 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá áp dụng trong thực tế

Hướng dẫn ôn luyện câu hỏi dạng thi MOS Word 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn ôn luyện và thực hành MOS Word 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trên Certiprep

Thảo luận những đặc điểm mới của Excel

Thảo luận những đặc điểm thú vị của Excel 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá áp dụng trong thực tế

Giới thiệu chi tiết nội dung bài thi Excel và Excel Expert

Dựa trên Objectives mà Microsoft đưa ra với bài thi Excel, đề cập đến chi tiết các nội dung cần chú ý

Hướng dẫn ôn luyện câu hỏi dạng thi MOS Excel 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn ôn luyện và thực hành MOS Excel 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trên Certiprep

Giới thiệu chi tiết nội dung bài thi MOS PowerPoint

Giới thiệu chi tiết giáo trình MOS PowerPoint

Thảo luận những đặc điểm thú vị của PowerPoint 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá áp dụng trong thực tế

Dựa trên Objectives mà Microsoft đưa ra với bài thi PowerPoint, đề cập đến chi tiết các nội dung cần chú ý

Hướng dẫn ôn luyện và thực hành MOS PowerPoint 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trên Certiprep

 

 

 

 


Phụ lục 2: mẫu đăng ký vui lòng sử dụng EXCEL để thực hiện

 

STT

Họ và tên                               

Giới tính

Ngày sinh     
(14- Mar-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1)

Số CMND  

Địa chỉ email

Số điện thoại
liên hệ

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận nhà trường

(ký ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Tác giả: TTTT&CTGD


Đang truy cập : 21
Hôm nay : 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Hôm qua : 1,824
Tuần này : 5,666
Tuần trước : 8,779
Tháng này : 12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,136
Tháng trước : 144,775
Tất cả : 1,125,938

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
 
Số điện thoại Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục  : (84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 291 875

Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM    Email : tttt_ctgd@www.mencosmeticskr.com