Trong thành phố

Dành cho các viên chức, công chức đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngoài tỉnh chuyển vào

Dành cho các viên chức, công chức đang công tác tại các tỉnh, thành khác