(KHẨN) Hội nghị cán bộ chủ chốt Ngành Giáo dục và Đào tạo.23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hội nghị quán triệt, triển khai chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc.9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.25/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

(KHẨN) Hội nghị Tập huấn Đề án nhân sự.16/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

(KHẨN) Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nội dung chuẩn bị đại hội đảng và hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên.18/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

(KHẨN) Hội nghị Cán bộ chủ chốt.7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

(KHẨN MỚI) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Quý III năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

(Giấy mời Khẩn) Dự buổi giám sát của Ban Dân vận Thành ủy về chương trình ô nhiễm môi trường giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và trọng tâm Chỉ thị số 19-CT/TT ngày 19 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Ban Thường vụ Thành ủy.12/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kính gửi Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ban Giám đốc Sở, Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy Sở, Bí thư, Phó Bí thư 29 cơ sở Đảng trực thuộc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành, Trưởng, phó các phòng, ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường THPT công lập trực thuộc Sở, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng, Trung cấp công lập trực thuộc Sở, Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm GDTX trực thuộc Sở, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. 12/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Ngành Giáo dục và Đào tạo.

Giấy mời dự Hội nghị sơ kết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm thực hiện Chỉ thị số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-CT/TW và tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.23/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở, Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, Bí thư, Phó Bí thư 29 cơ sở Đảng trực thuộc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành, Trưởng, phó các phòng, ban thuộc Sở, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường THPT công lập, các Trường Cao đẳng, Trung cấp công lập trực thuộc Sở, Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm GDTX trực thuộc Sở, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, 17/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Ngành Giáo dục và Đào tạo.

Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ban Giám đốc Sở, Công đoàn Ngành Giáo dục, Trưởng các phòng, ban thuộc Sở, Hiệu trưởng các Trường THPT công lập trực thuộc Sở, Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng, Trung cấp công lập trực thuộc Sở, Giám đốc các Trung tâm GDTX trực thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. 16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Ngành Giáo dục và Đào tạo.

Kính gửi: Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở. 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở, Tổ Công tác 1374 của Đảng ủy Sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở. 27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tham dự Hội nghị Sơ kết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Hội nghị quán triệt, thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và Lễ trao Huy hiệu 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm, 45 năm tuổi Đảng.

Kính gửi Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Giám đốc, Phó Giám Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở (22 đơn vị trực thuộc), Trưởng các phòng, ban thuộc Sở.23/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tham dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Kính gửi: Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Đồng chí Giám đốc, Phó Giám Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục thành phố, Đồng chí Bí thư, Thủ trưởng các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, Trưởng các phòng, ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy Sở. 18/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tham dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

Kính gửi: Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, - Đồng chí Phụ trách công tác đảng vụ trực thuộc các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở. 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

KHẨN! Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở. 19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tham dự Hội nghị học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Kính gửi: Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Các Ban xây dựng Đảng, Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, Công đoàn Ngành Giáo dục thành phố tham dự Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ VI17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tham dự Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI

KHẨN! Kính gửi: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; Cấp ủy các cơ sở Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tham dự Hội nghị Tổng kết 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X 13/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tổng kết 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Chương trình hành động số 39-CTrHĐ/TU của Thành ủy và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Khóa VI, Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở. 15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

THAY THƯ MỜI ĐÃ GỬI! Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ban Giám đốc Sở, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành, Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục, Bí thư, Phó Bí thư, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Bí thư, Phó Bí thư, Giám đốc, Phó Giám đốc TTGDTX trực thuộc, Bí thư, Phó Bí thư, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT công lập.21/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tham dự Hội nghị công tác cán bộ.

Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ban Giám đốc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở; Công đoàn Ngành Giáo dục; Báo Giáo dục thành phố; Bí thư -Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc; Bí thư -Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX trực thuộc; Bí thư - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường THPT công lập. 18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tham dự Hội nghị công tác cán bộ.

Kính gửi: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.14/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tham dự Lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng, đợt ngày 19 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

Khẩn! Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; Cấp ủy các cơ sở Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở 2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kính gửi: Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. 23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII

Khẩn! Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội nghị học tập, quán triệt Quy định số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-QĐ/TW ngày 15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ Chính trị; Quy định số 1374-QĐ/TU ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 54/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/QH14 ngày 24/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Quốc hội về thí điểm cơ cấu, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Thư mời! Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ban Giám đốc Sở, Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở. 11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở. 11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Tham dự Hội nghị quán triệt công tác Dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác Dân vận năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Đang truy cập : 7
Hôm nay : 37tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 951
Tuần này : 3,441
Tuần trước : 7,618
Tháng này : 285,878
Tháng trước : 341,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá99
Tất cả : 3,276,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM