Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI. 26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Văn phòng Đảng ủy

Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI.

  Chào mừng kỷ niệm 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1948 - 16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -

  Chào mừng kỷ niệm 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1948 - 16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

  Hội nghị Học tập, nghiên cứu, quán triệt tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" và "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh 9/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

  Hội nghị Quán triệt, triển khai, tập huấn công tác Dân vận và Quy chế Dân chủ ở cơ sở 19/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

  Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 14/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

  Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 3/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

  Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần III 3/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

  Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

  Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo. 7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

  Hội nghị phổ biến, quán triệt nhanh các văn kiện hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XI 21/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

  Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ II và trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức Xây dựng Đảng 14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

  Hội nghị Quán triệt các Văn kiện Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và nghe báo cáo thời sự về tình hình biển, đảo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

  Hội nghị giao ban công tác Đảng quý III năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, sinh hoạt truyền thống về nguồn, kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng Cấp ủy và các Ban xây dựng Đảng 13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

  Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và nghe báo cáo thời sự tình hình biên giới trên đất liền năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp đoàn kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 29/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

  Hội nghị lần thứ I Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm Kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 12/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào lần thứ VI, nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 7/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

  Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo hướng dẫn, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 và tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

  Họp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Và Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; nghe báo cáo nhanh kết quả chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

  Sáng ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Họp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Và Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; nghe báo cáo nhanh kết quả chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự buổi họp mặt và hội nghị: - Đồng chí Đoàn Thanh Hùng - Trưởng phòng Huấn học - Ban Tuyên giáo Thành ủy. - Đồng chí Nguyễn Huỳnh Long - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo. - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo. - Các đồng chí Bí thư, Cấp ủy và đảng viên các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

  Hội thi Báo cáo viên giỏi Thành phố "Son sắt niềm tin - vững vàng lý tưởng" 16/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay : 998
  Hôm qua : 1,242
  Tuần này : 6,447
  Tuần trước : 7,618
  Tháng này : 288,884
  Tháng trước : 341,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá99
  Tất cả : 3,279,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
  Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
  Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM