Cập nhật: 8:22, 17/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Lượt đọc: 75

Về hướng dẫn bổ sung nội dung tổ chức “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15”

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 2959 /GDĐT-GDTX

V/v hướng dẫn bổ sung nội dung

tổ chức “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

 

                                  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

Ngày 31 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4314/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 Ngày 11 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 4677/BGDĐT-GDTX hướng dẫn tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với hội khuyến học và các đơn vị có liên quan tổ chức “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15” bổ sung một số nội dung cụ thể sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng;

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học;

- Các hoạt động trong “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” được triển khai ở tất cả các cơ sở giáo dục (trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp…) và được duy trì thường xuyên hàng năm.

2. Chủ đề:

Song song với việc thực hiện chủ đề “Học để góp phần phát triển địa phương, đất nước và đóng góp cho nhân loại” theo công văn số 5295/BGDĐT-GDTX ngày 16 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ Giáo và Đào tạo về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 bổ sung thêm chủ đề “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay” theo văn bản số 4677/BGDĐT-GDTX ngày 11 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, chủ đề này được tổ chức đồng loạt tại các cơ sở giáo dục trong thời gian tổ chức “tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15”.

 3. Thời gian:

- Lễ Khai mạc cấp thành phố diễn ra tại Quận 1 vào ngày 27 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, các quận, huyện còn lại tổ chức Lễ Khai mạc vào ngày 28 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 với chủ đề “Học để góp phần phát triển địa phương, đất nước và đóng góp cho nhân loại”.

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận, huyện đồng loạt tổ chức Lễ khai mạc vào ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 với chủ đề “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

4. Nội dung các hoạt động :

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các cơ sở giáo dục chủ động lựa chọn nội dung các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ cho phù hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo gợi ý một số hoạt động sau:

- Xây dựng thư viện ở các nhà trường, cộng đồng; tủ sách gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và mọi người dân được đọc sách góp phần phát triển văn hóa đọc.

- Đổi mới hình thức hoạt động của thư viện nhà trường bằng các giải pháp như: luân chuyển sách trong thư viện nhà trường đến các các tủ sách trên lớp nhằm giúp cho việc đọc sách thuận tiện và hiệu quả hơn; phát động mỗi học sinh đóng góp một  cuốn sách hay cho thư viện của lớp theo phương châm “góp tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 cuốn sách hay để được đọc nhiều cuốn sách hay khác”; giao học sinh tự quản lí tủ sách và cho mượn sách; xây dựng đội ngũ tình nguyện viên giới thiệu về sách, khuyến khích học sinh đọc sách; xây dựng thư viện điện tử (ở những nơi có điều kiện).

- Tổ chức ngày hội đọc hàng năm với những hoạt động như: thi giới thiệu sách, thi kể chuyện, dựng phim, hoạt động sân khấu ... dựa theo sách đã đọc.

- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng yêu cầu học sinh tự đọc, tự nghiên cứu sách để có kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu dạy học.

- Các trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa, câu lạc bộ...  tổ chức hướng dẫn cha mẹ, ông bà cách đọc sách và kể chuyện cho trẻ.

- Các cơ sở giáo dục tổ chức thảo luận, trao đổi với phụ huynh, học sinh thống nhất quy định về thời gian học sinh đọc sách tại trường (thư viện), ở nhà và số lượng đầu sách đọc trong năm; thống nhất với cha mẹ học sinh về việc cùng tham gia đọc sách với con.

5. Tổ chức thực hiện:  

- Phối hợp giữa ngành giáo dục với ngành văn hóa, thể thao; thông tin và truyền thông; các đoàn thể; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp; mọi người dân trong quá trình xây dựng phong trào.

- Tăng cường công tác xã hội hóa trong việc vận động quyên góp sách và phát triển thư viện nhà trường.

- Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu những cuốn sách thiết thực, phù hợp với tâm lí lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục. Không đưa vào nhà trường những sách có nội dung không phù hợp.

- Cơ quan quản lí giáo dục các cấp xây dựng tiêu chí để đánh giá hoạt động của thư viện trường học gắn với việc học sinh thường xuyên đọc sách; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc.

Trên đây là hướng dẫn bổ sung nội dung tổ chức “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15” trong các cơ sở giáo dục, các nội dung khác vẫn thực hiện theo tinh thần Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện quan tâm thực hiện các nội dung bổ sung theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình thực hiện nếu có thắc mắc đề nghị liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo (Ông Hồ Quốc Ánh, Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, số điện thoại tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1256619tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND Thành phố (để báo cáo);

- Hội Khuyến học TP, Sở VH, TT (để phối hợp);

- Các Phòng GDĐT (để thực hiện);

- Các trường THPT, TTGDTX, TCCN (để thực hiện)

- Lưu: Vp, TiH, TH, GDCN,ĐH,

P.GDTX.

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Lê Hồng Sơn

 

 

Tác giả: Phòng GDTX


Đang online: 9
Hôm nay : 253,129
Hôm qua : 326,27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 1,773,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá91
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,962,492
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,894,479
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM